Clarificacions

L’1 de juny es publicava en el DOGCla ORDRE ENS/102/2011 ¹, en la qual s’establia el calendari escolar dels curs 2011-2012 per als centres educatius no universitaris de Catalunya. Aquesta normativa confirmava les retallades que patirem aquest proper curs a l’ensenyament públic a Catalunya:

A més de retallar una hora diària en el cicle de primària (supressió de la 6ª hora), deixava en mans del Consell Escolar de cada centre determinar quin seria l’horari escolar, establint com a horari marc, de 09.00 a 16.30 hores, en el cas de que no hi hagués consens en les votacions.

Perquè hi hagi consens entre tots els membres del CE, cal que s’aprovi per més de 3/4 parts dels assistents al Consell.

 

La normativa marca que en una escola com la nostra els membres que poden votar en el consell són: la directora, la cap d’estudis, 5 representants del claustre dels mestres, 5 representants de pares i mares (escollits democràticament i que es renoven cada 4 anys), 1 representant de l’ampa, 1 representant del PAS (consergeria o administració) i 1 representant de l’ajuntament, o sigui un total de 15 persones. Per tan, per aprovar per consens l’horari escolar, és necessari que 12  d’aquestes 15 persones estiguin d’acord.

En aquest context, el nostre consell escolar de centre es va reunir a finals de juny per aprovar l’horari per al curs vinent i com a la majoria d’escoles catalanes, no va haver-hi consens.

En primer lloc es va posar a votació l’horari marc del departament: de 9’15 a 12’45h i de 15 a 16’30h, al qual els representats de pares i mares i el representant de l’ampa al consell escolar,  van votar en contra. Els representats del sector pares van defensar mantenir l’horari de sempre de 9’15 a 12:15h i de 15 a 17h, que també es va posar a votació. Tal i com era d’esperar, tampoc va tenir consens.

 

Algunes de les raons que els representants dels pares i mares van exposar per mantenir l’horari de sempre varen ser:

 • En cap moment es va presentar cap documentació  amb un fonament pedagògic que indiqués que aquest horari fos el millor per als infants
 • Per poder garantir un servei de menjador en que tots els infants mengin  en condicions i en horaris raonables. Amb l’agreujant de les obres inacabades que perjudicaven disposar del menjador d’infantil al inici de curs i afectava als torns de menjador de manera important.
 • En general, ja és difícil conciliar els horaris dels nostres fills amb els horaris de les empreses, per tan quan més es redueixi d’interval d’horari escolar, més complicada és aquesta conciliació i més serveis s’hauran de crear.
 • Trenca la coherència entre l’horari escolar amb activitats extraescolars. 
 • I a nivell general perquè,  a tres setmanes abans d’acabar un curs, quan no hi ha temps per al debat i per al consens,  s’hagi volgut modificar coses tan bàsiques, per al bon funcionament de les escoles i l’organització familiar, com l’horari.

Al no haver-hi consens (3/4 parts),  l’escola va informar a Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament i a finals de juliol, aquests van enviar la resolució a l’escola en la que imposava l’horari marc.

 

La jornada continuada

En cap moment es va debatre la possibilitat de fer jornada continuada per dues raons:

–  perquè  la ordre del departament no ho permetia

–  perquè fins aleshores no s’havia plantejat mai aquesta possibilitat des del sector mestres; tampoc cap representant dels pares al consell escolar ni tampoc l’ampa havia rebut la proposta de cap família de mobilització i/o sensibilització respecte aquesta proposta (proposta que a posteriori s’ha començat a debatre)

El departament permet que excepcionalment es pugui proposar un altre horari i el pugui aprovar (que no vol dir que l’aprovi), però ha d’estar motivat i defensat per tots els sectors; a la nostra escola (com la majoria de Catalunya), no s’havia plantejat mai aquesta possibilitat, ni per necessitat ni per ideologia, en canvi això si que passava amb l’horari de sempre.

Tal i com ens va explicarla Fapacva haver-hi alguna escola que va aprovar en el sí del seu Consell Escolar de Centre, la jornada continuada, tot i que no s’ha aprovat per part dels Serveis Territorials llevat de casos molt excepcionals i amb uns motius pedagògics molt clars. També servirà com a prova pilot per a veure els resultats, principalment s’implantarà a secundària.

 

Consideracions

Aquest és l’únic marge de maniobra que el departament permet  vers l’opinió que puguin tenir les famílies, o sigui nul. I com hem pogut comprovar arreu de Catalunya: no ha escoltat la veu de les famílies.

Des de sempre, davant dels nous canvis proposats pel departament respecte a l’horari escolar,  aconseguir aquest consens ha estat un dels temes més controvertits en els consells escolars de centre, ja que es posen en joc interessos i necessitats molt diferenciades que tenen per una banda el col·lectiu de mestres i per altra les famílies. Aquests tipus de votacions han portat enfrontaments i recels innecessaris provocant conflictes difícils de resoldre i moltes vegades usant com a moneda de canvi les necessitats reals dels nostres infants.

 

Creiem  doncs que dins de les nostres possibilitats hem de defensar un horari:

 • Que respecti les necessitats evolutives de tots els infants
 • Que respecti l’espai i el temps adequat del menjador escolar: cal tenir en compte la capacitat de la sala de menjador i el temps necessari per torn de menjador. També que compleixi amb les normatives  de seguretat, salubritat i condicions higièniques dels menjadors escolars.
 • Que pedagògicament pugui ser millor.
 • Que compagini de la manera més idònia l’hora de suport personalitzada .
 • Que millor faciliti la conciliació de la vida laboral i familiar.
 • Que vetlli per la coherència entre l’horari escolar i les activitats extraescolars. 

Per tan en el moment que es respecti la voluntat  del que expressin les famílies sobre l’horari escolar i se’ls vulgui escoltar de veritat, serà necessari  tirar endavant un referèndum que reculli de manera real el que veritablement necessiten la majoria de famílies de la nostra escola.

Anuncis